Regulamin

.

Regulamin elektronicznego systemu składania zleceń na usługi cięcia i oklejania eRozrys Wal-Mar.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Elektroniczny system składania zleceń na usługi cięcia i oklejania eRozrys Wal-Mar (w skrócie nazywany dalej "eRozrys Wal-Mar"), który prowadzony jest przez

   Waldemar Król PPHU Wal-Mar z siedzibą w 85-749 Bydgoszczy ul. Inwalidów 3,+48 3426201 NIP 5540154181

   dostępny pod adresem https://erozrys.wal-mar.com.pl/.

  2. eRozrys Wal-Mar jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów i świadczenia usług), umożliwiającą Użytkownikom optymalizację i składanie zamówień na usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych, wraz z materiałami podlegającymi obróbce na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Sprzedający udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

  3. Administratorem danych osobowych jest Waldemar Król PPHU Wal-Mar z siedzibą w 85-749 Bydgoszczy ul. Inwalidów 3,+48 3426201 NIP 5540154181.

  4. Użytkownik korzystający z eRozrys Wal-Mar zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu który określa zasady realizowania usług.

 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

  1. eRozrys Wal-Mar skierowany jest wyłącznie dla osób pełnoletnich współpracujących z firmą Wal-Mar

  2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby wcześniej zarejestrowane w eRozrys Wal-Mar, wprowadzenie zlecenia, jego optymalizacja a następnie przesłanie zamówienia do realizacji;

  3. Ewentualnie zamieszczone na stronach eRozrys Wal-Mar ceny, należy traktować jedynie jako zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ma on jedynie charakter informacyjny. Obowiązuje aktualny cennik Wal-Mar,

  4. Złożenie zamówienia jest każdorazowo potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Użytkownika;

  5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamówienia wprowadzane za pośrednictwem jego konta, oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ich realizacją;

  6. Użytkownik odpowiada za wprowadzone zamówienie, tj.: wybrany materiał (płyta meblowa), wybrane obrzeże (okleina), i jej parametry: wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania, Administrator eRozrys Wal-Mar, nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zamówienia;

  7. Wszystkie wprowadzane do systemu zamówienia, oraz wykonywane w systemie optymalizacje są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora eRozrys Wal-Mar;

  8. W przypadku wykonywania optymalizacji w eRozrys Wal-Mar, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży, Administrator ma prawo czasowego cofnięcia Użytkownikowi dostępu do usługi eRozrys Wal-Mar, do momentu wyjaśnienia braku składania zamówień, bądź też do trwałego usunięcia konta w systemie;

  9. Przyjęcie przez eRozrys Wal-Mar każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Użytkownika. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysłania zamówienia do realizacji przez Użytkownika;

  10. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu wysłania zamówienia do realizacji;

  11. Składając zamówienie, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu eRozrys Wal-Mar i akceptuje jego postanowienia;

  12. eRozrys Wal-Mar przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone;

  13. Firma Wal-Mar zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie wypełnionych formularzy zamówienia;

  14. Zamówienia w eRozrys Wal-Mar są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zamówień należy składać w języku polskim. Oferta eRozrys Wal-Mar obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

  15. Wal-Mar do każdego zamówienia, wystawia dokument sprzedaży, którym jest Paragon fiskalny lub faktura VAT;

  16. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein oferowanych w eRozrys Wal-Mar. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Użytkownik będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu;

  17. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w eRozrys Wal-Mar są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktów. W szczególności wygląd Produktów na zdjęciach prezentowanych w eRozrys Wal-Mar może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Zamawiającemu. Różnice te mogą wynikać z ustawień monitora Zamawiającego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w eRozrys Wal-Mar specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Zamawiającego.

 3. WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY

  1. Użytkownik ma prawo wybrać jedną z następujących form zapłaty zamówionego towaru:

   1. Przelewem na rachunek bankowy;

   2. Osobiście w Oddziale Wal-Mar

  2. Użytkownik ma prawo wybrać jeden z następujących form dostawy zamówionego towaru:

   1. Odbiór osobisty w Oddziale Wal-Mar

   2. Dostawa za pośrednictwem Transportu Wal-Mar

  3. Wal-Mar starać się będzie realizować zamówienia najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia z zastrzeżeniem pkt II.12 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

  4. W celu usprawnienia procesu realizacji zleceń w eRozrys Wal-Mar. Klient informowany jest w swoim profilu jaki tworzy podczas rejestracji w karcie moje zamówienia o statusie zamówienia.

 4. REKLAMACJE I GWARANCJE

  1. W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Użytkownik ma prawo do sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem. Jeżeli towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić odbioru zamówienia i złożyć protokół reklamacji. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania ) oraz ilościowe po odbiorze z magazynu lub po dostawie nie będą uwzględniane.

  2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.

  3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

  4. Klient jako przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niwezwłocznie Wal-Mar o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później, jeżeli nie zawiadomił Wal-Mar niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

  5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), Wal-Mar zwróci Użytkownikowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny.

 5. OCHRONA DANYCH

  1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne

  2. Wypełnienie danych w formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez firmę Waldemar Król PPHU Wal-Mar z siedzibą w 85-749 Bydgoszczy ul. Inwalidów 3,+48 3426201 NIP 5540154181 (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO”) do celów realizacji umów sprzedaży (Użytkownik przed potwierdzeniem rejestracji potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem zaznaczając odpowiedni "chceckbox").

  3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (złożonego zamówienia), w tym komunikacji z Użytkownikiem wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim

  4. Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w rozdziale II pkt 9 wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres i w zakresie wskazanym w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  5. Dane osobowe Użytkowników chronione zgodnie z Rozporządzeniem o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

  6. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator eRozrys Wal-Mar.

  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;

   2. prawo żądania sprostowania danych osobowych;

   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

   5. prawo do przenoszenia danych;

   6. prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych;

   7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – prawi do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna , iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

    

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wal-Mar Administrujący eRozrys Wal-Mar zastrzega sobie prawo do.

   1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie

   2. wycofania poszczególnych produktów z oferty

   3. wprowadzania nowych towarów do oferty

   4. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych

  2. Wal-Mar zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów.

  3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

  5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.